• Interpellation: Bruk och missbruk

  Interpellation till Elisabet Strömqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande:

  I vårt dokument ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Västernorrland” finns det uttalat som ett prioriterat mål att ingen ungdom under 18 år ska dricka alkohol. Vi vet från olika undersökningar att verkligheten ser annorlunda ut. Ca 70 % av ungdomarna i årskurs nio har prövat alkohol, något fler flickor än pojkar. Vid samma ålder uppger ca 20 % att de har druckit någon gång under terminen. Alk...

 • Interpellation: Unga kvinnor, aborter och folkhälsa

  Landstinget har beslutat att sätta unga kvinnors (upp till 19 år) hälsa i fokus och bland annat minska antalet aborter i den gruppen. Men årets folkhälsobokslut visar att utvecklingen gått i motsatt riktning och vi har en fördubbling av antalet aborter den senaste åtta års perioden (1998-2006) enligt aktuell statistik från Socialstyrelsen! Västernorrland ligger med denna utveckling bland de allra sämsta landstingen i landet.

  Abortlagstiftningen är ibland het fråga i den politiska debat...

 • Svar på interpellation om självmord bland unga – suicidprevention

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om självmord bland unga – suicidprevention:

  Jag kan inte annat än instämma i Berit Anderssons inledande ord. Få saker berör mig så djupt som när en ung människa tar sitt eget liv. Att detta sker är ett stort misslyckande för samhället och för vuxenvärlden. Precis som Berit Andersson skriver sjunker i Sverige antalet självmord som helhet men de ökar bland ungdomar. Något vi ser allva...

 • Interpellation: Självmord bland unga – suicidprevention

  Knappast något berör oss väl så djupt som en ung människas försök att ta sitt liv. När någon som s a s står vid tröskeln till livet, där alla vägar borde vara öppna och lockande, varken känner hopp eller framtidstro, då hotas ju grunden till livet självt.

  Enligt senast tillgängliga statistiska uppgifter (år 2004) tog närmare 1400 personer i vårt land sitt liv. 70 % av dessa var män.

  Bland den vuxna delen av befolkningen tyder trenden på en minskning, vilket dock inte är fallet i...

 • Trygghet och frihet att välja i sjukvården!

  Ett hälso- och sjukvårdspolitiskt valmanifest för Västernorrland

  Kristdemokraterna är ett värdeorienterat idéparti. I detta hälso- och sjukvårdspolitiska manifest inför 2006 års val presenterar vi ett antal viktiga frågor. Manifestet inleds med en sammanfattning av vårt vårdpolitiska valmanifest, med fyra aktuella krav och vallöften för hälso- och sjukvården i Västernorrland.

  Fyra krav och vallöften: Vårdgaranti som fungerar i hela länet! Psykiatri som ska bli den bästa i landet! Familje...
 • Svar på interpellation om enbart hälso och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem:

  Är all verksamhet som bedrivs på Österåsens hälsohem att betrakta som vård inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?

  Den största delen av verksamheten består av patienter som remitterats till Österåsens hälsohems behandlingsprogram. Den bverksamheten bedrivs helt inom ramen för hälso- och sjukvård...

 • Skolcafeterian – i folkhälsans tecken

  Ett flertal studier avseende barns hälsa i vårt land idag ger anledning till stor oro. En markant ökad försäljning av t ex läskedrycker och godis tillsammans med en tilltagande konsumtion av snabbmat, som ju idag finns i ett växande utbud tillgängligt dygnet runt, har pekats ut som <i>en</i> viktig orsak till den tilltagande fetman bland barn och unga. Därtill kan också konstateras att barn idag rör sig allt mindre. Dataspel och TV-tittande har i hög grad ersatt de spontana rörels...

 • Beslut motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Utdrag ur protokoll för landstingsfullmäktiges möte den 14-15 oktober 2003 § 134: Motion från Sverker Ågren (kd) om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 15 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (sid 61-64 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Läs mer
 • Yttrande över motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Yttrande över motion från Sverker Ågren (kd) om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (alkohol och andra droger)

  Vård och behandling av personer med missbruk har fyra olika huvudmän som aktörer. Det är kommunen, genom socialtjänsten, landstinget genom sjukvården, Statens institutionsstyrelse, SiS, genom behandlingshemmen för tvångsvården samt Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Ansvaren regleras genom SoL (Socialtjänstlagen), LVM (Lag om vård av missbrukare), HSL....

 • Motion: Tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Alkoholkonsumtionen är i dag större än någonsin på de senaste hundra åren. Som en följd av det ökar också alkoholskadorna snabbt. Skrumpleverskadorna har t.ex. ökat med omkring 40 procent på fem år. I regeringens handlingsprogram mot alkohol och narkotika sägs det att samhället nu ska ta krafttag mot det ökade missbruket.

  Narkotikan väller in i vårt land. Drogerna blir allt billigare att köpa och tillgången ökar enligt samstämmiga uppgifter. Västernorrland är lika drabbat som landet i ...