• KdS Västernorrlands Hälso- & sjukvårdspolitiska handlingsprogram 1995-1998

  Förord Värdig vård – en mänsklig rättighet!

  Hälso- och sjukvård är tillsammans med omsorg av äldre och handikappade, hörnpelare i vår välfärd. Kristdemokraterna har alltid satt dessa områden högt i den politiska debatten.

  KdS i Västernorrland presenterar nu det program som vi kommer att arbeta efter i landstinget under den kommande valperioden. Det saknar löften därför att de är meningslösa i en föränderlig tid. Men programmet visar vad vi vill! KdS politik styrs av våra grundläg...

 • Svar på interpellation angående försämrade lunchvanor

  Landstinget Västernorrland arbetar för LIV OCH HÄLSA. Redan i det hälsopolitiska programmet HÄLSAN FRAMFÖR ALLT inför 90-talet sägs om kost att:

  Näringsriktig mat befrämjar god hälsa. Det finns anledning att anta att många sjukdomar beror på felaktiga kostvanor.

  Inom Västernorrlandsprojektet mot hjärt-kärlsjukdomar 1986-1995 pågår många aktiviteter angående kosten.

  Framförallt hälsoplanerarnas och dietisternas arbete i primärvården mot handeln och restaurangerna i länet. ...

 • Interpellation: Hälsa och kost, spoileras genom försämrade lunchvanor?

  I junimötet 1986 antog landstinget det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet inför 90-talet ”Hälsan framför allt”. Programmets mål är hälsofrämjande miljöer och livsstilar.

  I det förnyelseprogram ”Liv och hälsa i Västernorrland” som presenterades under våren 1990 utvecklas detta vidare. Där sägs att landstinget har uppdraget att verka för att länsinnevånarnas liv och hälsa. Inte bara genom hälso och sjukvård, utan i vid genom allt som bidrar till livsmiljön.<...

 • Landstingsledningen borde följa exemplen från Göteborg samt Älvsborg och kräva ransonering av alkohol!

  KdS har sedan lång tid drivit kravet på en solidarisk alkoholpolitik och regelbundet fört fram olika förslag i drogpolitiska frågor i landstinget.

  Vid dagens sammanträde med FU föreslog KdS gruppledare Sverker Ågren, att landstinget skulle ansluta sig till kravet på införande av ransonering av alkohol. Det är sedan tidigare två landsting (Älvsborg samt Göteborgs kommun) som tagit beslut om detta.

  ”Socialstyrelsens idéprogram innehåller många bra och radikala förslag för at...

 • Motion: Höj lunchmatsstandarden – satsa på ”dagens hälsolunch”

  Strax före jul sände radion ett reportage om den trista matkultur som de så kallade resandena får stå ut med. Över hela vårt land finns ett tämligen standardbetonat urval rätter på de flesta lunchserveringarnas meny över ”Dagens rätt”. Ett återkommande tema är rätter med mycket fett och salt, men lite fibrer och obearbetade råvaror. Är man enbart hänvisad till dessa luncher kan man inte räkna med att kosten bidrar till god hälsa, snarare tvärtom.

  Vi i KDS tycker att matkval...

 • Svar på interpellation angående sänkning av alkoholkonsumtionen

  Svar på interpellation från Göran Sydhage och Sverker Ågren angående handlingslinjer för sänkning av alkoholkonsumtionen:

  Göran Sydhage och Sverker Ågren har frågat mig om landstingets handlingslinjer för att misnka alkoholkonsumtionen i länet. I programmet för hälso- och sjukvård inför 90-talet är förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar det främst prioriterade. Rökning tillsammans med kostvanor är de enskilda faktorer som mest påverkar hjärt-kärlsjukligheten. Därför har ett åtgärdspr...

 • Beslut i landstingsfullmäktige motion om alkoholfri representation i landstinget

  Föredras inför landstinget förvaltningsutskottets förslag i ärende nr 14 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren och Göran Sydhage (kds), Stig Ingelsson (vpk) samt Kjell Forsval (fp) om alkoholfri representation inom landstinget.

  Under överläggningen yrkar dels Kurt Jansson bifall till förvaltningsutskottets förslag att landstinget beslutar

  att ändra landstingets representationsregler i överensstämmelse med vad som ovan anförts; samt att motionen därmed anses bes...
 • Svar på motion om alkoholfri representation

  Förvaltningsutskottets yttrande

  I motionen föreslås att all representation inom landstinget skall vara alkoholfri.

  Landstingets praxis är i dag representation med lättöl eller vin. I mera officiella sammanhang, t ex vid utländska besök, bestämmer förvaltningsutskottets arbetsutskott från fall till fall om annan representation skall förekomma.

  Landstinget intar således en restriktiv hållning. Det är missbruket och överkonsumtionen som bör ägnas den största uppmärksamheten i folkh...

 • Interpellation: Alkoholkonsumtionen

  Till hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande Alf Wedin:

  Redan ett halvår efter att landstingsmötet antagit det nya programmet för 1990-talets hälso- och sjukvårdsprogram, ”Hälsan framför allt”, drag Västernorrlands läns landsting igång en ambitiös och åtgärdsinriktad programverksamhet för minskning av hjärt- och kärlsjukdomarna i länet. Vi har också noterat att primärvården ökat sitt utbud av rökavvänjningsgrupper.

  Men på alkoholområdet verkar inte mycket hända,...

 • Svar på interpellationer om beredskap vid strålningsrisk

  Svar på Sverker Ågrens (KDS) och Ingvar Byströms (C) interpellationer om landstingets beredskap vid strålningsrisk efter katastrof

  Den fruktansvärda reaktorolyckan i Tjernobyl medförde som känt är att Västernorrland drabbades av det kraftigaste nedfallet av radioaktivt stoft i landet. I dag är vi det enda län som fortfarande efter 8 veckor efter händelsen ännu inte är friklassat.

  KDS-interpellationen innehåller fem frågeställningar.

  1. Vad innebär den ökade radioaktiva st...