• Svar på interpellation om Norrgården i Härnösand

  Svar på interpellation från Sverker Ågren (kd) om avveckling av psykiatriavdelningen Norrgården i Härnösand våren 2007: Var tog de unga med psykossjukdomar vägen sedan?

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Sverker Ågren:

  Vid tiden för beslut om avveckling av verksamheten vid Norrgården var fem personer inskrivna där. Under våren 2007 arbetade personalen med individuella lösningar för varje person i samverkan med deras hemk...

 • Interpellation: Avvecklingen av Norrgården i Härnösand våren 2007

  Sverker Ågren överlämnade till landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg en interpellation med följande lydelse:

  Hur gick det för patienterna som skickades ut från Norrgården efter majoritetens beslut om stängning januari 2007? Med väldig beslutsamhet och sällsynt skyndsamhet, drev majoriteten i Landstinget Västernorrland igenom en nedläggning av Norrgården 2007. En enad opposition sade nej. Enheten hade 8 vårdplatser, i första hand för unga med psykoser. En besparing på 6 miljoner...

 • Alliansen satsar på välfärden

  Nu börjar Peter Wiklunds verkliga ansikte att visa sig. Det handlar inte om en konstruktiv kritik gentemot alliansregeringens politik och det handlar inte om att Peter Wiklund själv kommer med några konstruktiva förslag till förbättringar. Det handlar om att måla upp en nidbild av vad regeringen gör och inte gör. Enligt Wiklund för vi en omodern klasspolitik och han påstår även att vi i alliansen inte vill satsa på välfärden. Det är samma mantra som Wiklund och hans LO-kompisar alltid kommer ...

 • Förslag om sänkt besöksavgift inom psykiatrin avslogs

  Landstingsfullmäktige beslutade avslå motionen om att sänka alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Det gjordes med hänvisning till att chefsöverläkare sedan 1996 har möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patienter, bland annat inom den psykiatriska vården.

  Att detta inte är ett enkelt sätt att göra det lättare för unga vuxna var inget som majoriteten tyckte var skäl för att bifalla motionen.

  Utdrag ur landstingsfullmäkt...

 • Yttrande över motion om sänkt besöksavgift

  Yttrande över motion från Berit Andersson (kd), Jacomina Beertema (m), Anders Kempe (sjvp) och Eva Goës (mp) om sänkt besöksavgift inom psykiatrin för unga vuxna

  Motionen var uppe till behandling vid landstingsfullmäktiges möte i februari 2006 men återremitterades.

  Motionärerna vill reducera, alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Bakgrunden till förslaget är det växande problemet med psykisk ohälsa bland unga vuxna mellan 18 och 25 å...

 • Vi bygger ett justare Sverige

  När vi kristdemokrater nu åter, för andra gången, befinner oss i regeringsställning, har vi fått möjligheten att förverkliga flera av våra viktigaste visioner. Detta syns nu på flera områden.

  För oss har människovärdet inget bäst-före-datum. Det är viktigt att vi bättre tar hand om våra äldre i samhället. Under förra regeringens senaste 12 år vid makten minskade antalet platser inom äldreboenden radikalt.

  Nu har kristdemokraterna istället infört ett investeringsstöd på en halv ...

 • Trygghet och frihet att välja i sjukvården!

  Ett hälso- och sjukvårdspolitiskt valmanifest för Västernorrland

  Kristdemokraterna är ett värdeorienterat idéparti. I detta hälso- och sjukvårdspolitiska manifest inför 2006 års val presenterar vi ett antal viktiga frågor. Manifestet inleds med en sammanfattning av vårt vårdpolitiska valmanifest, med fyra aktuella krav och vallöften för hälso- och sjukvården i Västernorrland.

  Fyra krav och vallöften: Vårdgaranti som fungerar i hela länet! Psykiatri som ska bli den bästa i landet! Familje...
 • Motion: Sänkt besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Besöksavgifter är ett område som fortlöpande ses över och anpassas efter olika bedömningar. Det är en politisk uppgift och därför fastställs de av landstingets högsta beslutande organ, fullmäktige. Avgiftsnivåerna kan mot den bakgrunden sägas uttrycka politiska prioriteringar. Kostnadsfria eller starkt subventionerade avgifter förekommer därför på flera områden:

  Barn och ungdom upp till 19 år har helt kostnadsfri vård. Landstinget bedriver ungdomsmottagningar i samarbete med kommunerna, ...
 • Svar på interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna är ett hiinder för vård och behandling:

  1. Är 300 kronor en ändamålsenlig nivå för besöksavgift för unga vuxna i behov av specialistkontakt inom psykiatrin?

  Att höga besöksavgifter eller avgifter över huvudtaget, kan leda till att man avstår från behandling, kan gälla alla typer av behandling oavsett ålder. Det är skäl...

 • Interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna är ett hinder för vård och behandling

  Chefsöverläkaren Kimmy Lindholm i Härnösand Medelpad hälso- och sjukvårdsförvaltning har i en skrivelse föreslagit att landstinget bör höja åldersgränsen för fria besök inom psykiatrins specialistvård från 20 till 25 år. Hon anser att 300 kr per besök kan leda till att många unga avstår från behandling, även om det finns ett högkostnadsskydd. Om inte hela avgiften kan tas bort menar hon att den bör reduceras kraftigt. Men reflexion är att förslaget bör prövas noggrant, blan annat för att unga...