• Beslut motion om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Utdrag ur protokoll för landstingsfullmäktiges möte den 14-15 oktober 2003 § 134: Motion från Sverker Ågren (kd) om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 15 på föredragningslistan angående motion från Sverker Ågren om tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem (sid 61-64 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Läs mer
 • Svar på interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar till Berit Anderssons interpellation om fler familjecentraler i Västernorrland:

  Familjecentralen i Härnösand, som funnits sedan maj 2001, har gett goda erfarenheter av en mötesplats för föräldrar och barn med öppen förskola, mödra- och barnhälsovård samt individ- och familjeomsorg. En första utvärdering av verksamheten, som gjorts i samverkan mellan Härnösands kommun och landstinget, har sammanställts i...

 • Motion: Tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Alkoholkonsumtionen är i dag större än någonsin på de senaste hundra åren. Som en följd av det ökar också alkoholskadorna snabbt. Skrumpleverskadorna har t.ex. ökat med omkring 40 procent på fem år. I regeringens handlingsprogram mot alkohol och narkotika sägs det att samhället nu ska ta krafttag mot det ökade missbruket.

  Narkotikan väller in i vårt land. Drogerna blir allt billigare att köpa och tillgången ökar enligt samstämmiga uppgifter. Västernorrland är lika drabbat som landet i ...

 • Svar på interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Landstingsförbundets decemberrapport beskriver i stora drag utvecklingen av statsbidragen.

  När det gäller det verkliga utfallet av statsbidragen för Landstinget Västernorrland under perioden 1992-2005, finns ingen över tiden jämförbar redovisning. I första hand är orsakerna till detta olika huvudmannaskapsförändringar. I andra hand beror det på att staten använder statsbidragen för att reglera olika nivåförändringar av skatteunderlag (pensioner m m) för att höja eller sänka statsbidrag...

 • Interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Hälso- och sjukvården står i första rummet när välfärden graderas av medborgarna. Under den senaste mandatperioden har trots detta den socialdemokratiska regeringen prioriterat friska och väl bemedlade framför insatser som sätter gamla, sjuka och utslitna i första rummet. Utöver det mänskliga lidandet och bristen på god vård leder det till långtgående ekonomiska konsekvenser för hela samhället. Socialdemokratisk politik ger utslag i de snabbt växande utgifter för sjukskrivningar och förtidspe...

 • Svar på interpellation angående subventionering av preventivmedel

  Sverker Ågren ställer i en interpellation frågor om subventionering av preventivmedel.

  Vi har alltför många aborter, ökningen är dock inte lika påtaglig inom Västernorrland som i övriga landet.

  Inom Landstinget Västernorrland har stora utbildnings- och informationsinsatser gjorts. Dels i landstingets egen regi, dels genom samarbete med andra myndigheter.

  Det abortförebyggande arbetet kan ej ses som en enskild fråga utan måste kombineras med insatser för att minska spridni...

 • Motion: Cykelhjälmar till förskolebarn

  Varje år råkar många barn ut för cykelolyckor, ibland så svåra att de medför skador och men för hela livet.

  Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) beräknar att ca 20 % av alla trafikolyckor är cykelolyckor. Merparten av olyckorna drabbar barn och främst barn i de lägre åldrarna. Generellt anses barn inte klara av att cykla i trafiken förrän de är i 12-årsåldern. Trots detta blir det allt vanligare att barn i förskoleåldern har cykel. Barn som faller vid cykling har sä...

 • Motsägelsefulla besked om sjukhusen undergräver förtroendet

  Landstingsstyrelsens AU publicerade den 4/9 ett pressmeddelande med innebörden att besparingsidéer från Kramfors-Sollefteå-förvaltningen avvisades. Det gällde förslagen om nedläggning av BB och barnavdelning. I kommentarer till detta sade Landstingsrådet Stig Andersson att ingen klinik eller mottagning skulle läggas ned med anledning av sparkraven. Kampanjen Rädda Sollefteå sjukhus upphörde med sin verksamhet, vilket också var syftet. Någon förändring av sparkraven på sjukhuset följde däremot...

 • KdS försvarar vården!

  Även kommunalrådet Calle Mähler (s) drömmer om att vinna poänger i den politiska debatten (NN 21/8 1992). Vi frestas också av det ibland. Men ingen har något att vinna i debatten om Sollefteå sjukhus! Det måste vara lockande att kränga över ansvaret på problemen på den nya regeringen, men förklaringen är inte så enkel. Faktum är att beslutet om sparkravet 100 Mkr 1993 samt ytterligare lika mycket 1994 fattades innan regeringens nya indragningar var kända. Sparkraven på landstinget 1993 blev a...

 • Bilda Norrlandsråd och påverka regionutvecklingen

  Den kristdemokratiske landstingspolitikern Sverker Ågren, Sollefteå, presenterade på torsdagen ett förslag att bilda ett Norrlandsråd. Det skedde i samband med ett lunchmöte på Stora Torget i Sundsvall under den pågående Partiveckan. Rådet föreslås bestå av kommun- och landstingspolitiker fårn de fyra nordligaste länen.

  I ett brev till länens ledande landstings- och kommunpolitiker varnar han för att de är otydliga i frågan om de framtida länen och regionerna i Sverige. Det behövs ett ...