• Svar på interpellation om Norrgården i Härnösand

  Svar på interpellation från Sverker Ågren (kd) om avveckling av psykiatriavdelningen Norrgården i Härnösand våren 2007: Var tog de unga med psykossjukdomar vägen sedan?

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Sverker Ågren:

  Vid tiden för beslut om avveckling av verksamheten vid Norrgården var fem personer inskrivna där. Under våren 2007 arbetade personalen med individuella lösningar för varje person i samverkan med deras hemk...

 • Interpellation: Avvecklingen av Norrgården i Härnösand våren 2007

  Sverker Ågren överlämnade till landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg en interpellation med följande lydelse:

  Hur gick det för patienterna som skickades ut från Norrgården efter majoritetens beslut om stängning januari 2007? Med väldig beslutsamhet och sällsynt skyndsamhet, drev majoriteten i Landstinget Västernorrland igenom en nedläggning av Norrgården 2007. En enad opposition sade nej. Enheten hade 8 vårdplatser, i första hand för unga med psykoser. En besparing på 6 miljoner...

 • Förslag om sänkt besöksavgift inom psykiatrin avslogs

  Landstingsfullmäktige beslutade avslå motionen om att sänka alternativt avskaffa avgiften för unga vuxna som besöker en psykiatrisk mottagning. Det gjordes med hänvisning till att chefsöverläkare sedan 1996 har möjlighet att besluta om avgiftsbefrielse för vissa patienter, bland annat inom den psykiatriska vården.

  Att detta inte är ett enkelt sätt att göra det lättare för unga vuxna var inget som majoriteten tyckte var skäl för att bifalla motionen.

  Utdrag ur landstingsfullmäkt...

 • Motion om rättvisare patientförsäking behandlad i fullmäktige

  På fullmäktigesammanträdet den 13 februari behandlades Sverker Ågren motion om en rättvisare patientförsäkring. Efter en debatt beslutade fullmäktige att anse motionen besvarad.

  Utdrag ur landstingsfullmäktige 14 februari 2008 § 31

  Motion från Sverker Ågren för kristdemokraternas landstingsgrupp om rättvisare patientförsäkring

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 13 angående motion från Sverker Ågren (kd) om rättvisare patientför...

 • Samverkan mellan ASIH ansågs besvarad

  Sverker Ågren (kd) och företrädarna för övriga allianspartier har i en motion föreslagit en ökad samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice. När frågan behandlades på dagens fullmäktigesammanträde blev det livliga diskussioner. Det hela slutade med att landstinget beslutade att anse motionen besvarad istället för bifallen, något som fick en mängd ledamöter att reservera sig mot beslutet.

  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 28 november 2007 § 174:

  Motion från Ulla Norg...

 • Sollefteå sjukhus framtid!

  Svar till Jan Röhlanders inlägg ”Dags att vakna igen” 26/10

  Jag håller helt med Jan Röhlander 26/10 om att Sollefteå sjukhus haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Vid landstingsfullmäktiges möte förra veckan framhöll jag just detta. Men jag kritiserade vänstermajoritetens oförmåga att leda och styra ekonomin i landstinget, vilket kan tvinga fram nedläggning av ett akutsjukhus: -Utan förändringar() driver vi mot ett för länet skadligt och ödeläggande beslut om nedlä...

 • Svar på interpellation om bruk och missbruk

  Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om bruk och missbruk:

  I interpellationen frågas om det finns några riktlinjer eller strategier hur vi skall arbeta framåt för att nå det uppsatta målet i planen för ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.

  Med den som utgångspunkt utarbetade primärvården under 2006 en handlingsplan för minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika ...

 • Svar på interpellation om unga kvinnor, aborter och folkhälsa

  Interpellationen överlämnades till Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, för besvarande. Elisabet Strömqvist lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om unga kvinnor, aborter och folkhälsa:

  Mot bakgrund av att antalet aborter ökar i Västernorrland och att målet med det förebyggande arbetet är att antalet aborter skall minska bland unga kvinnor frågas i interpellationen om det finns några ekonomiska restriktioner som kan försvåra det förebygga...

 • Motion: Rättvisare patientförsäkring

  Den patientförsäkring som Landstinget Västernorrland har via Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag har bidragit till att stärka patienters ställning och möjligheter att få ersättning vid skador som uppkommit i samband med vård och behandling. En hög andel av anmälda skador, ca 45 %, leder till ersättning.

  Emellertid finns brister i försäkringen och det gäller rättvisa mellan könen. Då LÖF tillämpar Trafikskadenämndens regelverk för ersättning vid invaliditet, har det visat sig att k...

 • Motion om vårdavtal med naprapater och kiropraktorer avslogs

  Nu på fullmäktige den 20 juni behandlades Kristdemokraternas motion om att landstinget ska ordna vårdavtal med legitmerade naprapater och kiropraktorer. Efter att majoriteten röstat ner motionen reserverade sig Kristdemokraterna till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

  Utdrag ur landstingsfullämktiges protokoll 20 oktober 2007 § 87 s. 25-26:

  Motion från Sverker Ågren m.fl. för kristdemokraternas landstingsgrupp om vårdavtal med legitimerade naprapater och kiropraktore...