• Svar på interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Landstingsförbundets decemberrapport beskriver i stora drag utvecklingen av statsbidragen.

  När det gäller det verkliga utfallet av statsbidragen för Landstinget Västernorrland under perioden 1992-2005, finns ingen över tiden jämförbar redovisning. I första hand är orsakerna till detta olika huvudmannaskapsförändringar. I andra hand beror det på att staten använder statsbidragen för att reglera olika nivåförändringar av skatteunderlag (pensioner m m) för att höja eller sänka statsbidrag...

 • Interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Hälso- och sjukvården står i första rummet när välfärden graderas av medborgarna. Under den senaste mandatperioden har trots detta den socialdemokratiska regeringen prioriterat friska och väl bemedlade framför insatser som sätter gamla, sjuka och utslitna i första rummet. Utöver det mänskliga lidandet och bristen på god vård leder det till långtgående ekonomiska konsekvenser för hela samhället. Socialdemokratisk politik ger utslag i de snabbt växande utgifter för sjukskrivningar och förtidspe...

 • Svar på interpellation angående subventionering av preventivmedel

  Sverker Ågren ställer i en interpellation frågor om subventionering av preventivmedel.

  Vi har alltför många aborter, ökningen är dock inte lika påtaglig inom Västernorrland som i övriga landet.

  Inom Landstinget Västernorrland har stora utbildnings- och informationsinsatser gjorts. Dels i landstingets egen regi, dels genom samarbete med andra myndigheter.

  Det abortförebyggande arbetet kan ej ses som en enskild fråga utan måste kombineras med insatser för att minska spridni...

 • Motion: Cykelhjälmar till förskolebarn

  Varje år råkar många barn ut för cykelolyckor, ibland så svåra att de medför skador och men för hela livet.

  Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) beräknar att ca 20 % av alla trafikolyckor är cykelolyckor. Merparten av olyckorna drabbar barn och främst barn i de lägre åldrarna. Generellt anses barn inte klara av att cykla i trafiken förrän de är i 12-årsåldern. Trots detta blir det allt vanligare att barn i förskoleåldern har cykel. Barn som faller vid cykling har sä...

 • Interpellation: När kommer landstinget inrätta ett etiskt forum?

  KdS lade i november 1992 fram en motion om de etiska frågorna i landstinget. Kravet var att en etisk kommitté skulle bildas samt ta fram ett handlingsprogram. Vi februarimötet 1993 behandlades motionen. Fullmäktige beslutade att ett etiskt handlingsprogram skulle utarbetas via HSD:s försorg. Därefter skulle vi ta ställning till förslaget om en etisk kommitté. Frågan om hur stort utrymme ämnet ska ges i fortbildning, ska också belysas i handlingsprogrammet. KdS-gruppen ansåg att vår motion ble...

 • Interpellation: Redovisning av resurser till vården med ny regering

  Resursfrågorna till sjukvården har varit föremål för omfattande debatt mellan politiker, bland sjukvårdspersonal och hos allmänheten. Hälso- och sjukvården tillhör välfärdens hjärtefrågor. Det handlar om medicinsk kvalitet och trygghet för den enskilde patienten i utsatta lägen och när krafterna sviktar. Därför har sjukvården varit, är och kommer att förbli en kärnfråga i välfärdsdebatten.

  Landstingsförbundets kongress 1994 i Göteborg – med representation från alla partier och al...

 • Sverker Ågren svarar om KdS och vården

  Mitt korta inlägg på Stora Torget i Sundsvall förra veckan väckte debattlusten hos socialdemokraten Birgitta Henriksson, som fått ett inlägg (även undertecknat av Sig Andersson som jag inte såg till på torget) publicerat den 16/8 i Örnsköldsviks Allehanda. Det trista anslaget om påstådd självgodhet etc. hos mig och KdS är inget nytt. Jantelagen ska tydligen gälla även oss politiker? Visst är det så att KdS med mycket höga ambitioner inom vården, inte alltid nått upp till målen. Det erkänner j...

 • Extra åtgärder mot arbetslösheten i offentliga sektorn i länet

  Arbetslösheten i länet befinner sig på en rekordnivå. Många anställda inom vården sägs upp. Ytterligare uppsägningar väntas efter beslut senare i höst. Enligt planeringsförutsättningarna (PLF) från juni ska landstinget satsa ca 90 mkr under perioden på personalpolitiska åtgärder. Mot bakgrund av läget som länet befinner sig i just nu, bör extraordinära insatser beslutas. Ingen behöver betvivla att det finns många angelägna uppgifter för personalen i vården. Patienter, personal och länet i des...

 • Motsägelsefulla besked om sjukhusen undergräver förtroendet

  Landstingsstyrelsens AU publicerade den 4/9 ett pressmeddelande med innebörden att besparingsidéer från Kramfors-Sollefteå-förvaltningen avvisades. Det gällde förslagen om nedläggning av BB och barnavdelning. I kommentarer till detta sade Landstingsrådet Stig Andersson att ingen klinik eller mottagning skulle läggas ned med anledning av sparkraven. Kampanjen Rädda Sollefteå sjukhus upphörde med sin verksamhet, vilket också var syftet. Någon förändring av sparkraven på sjukhuset följde däremot...

 • KdS försvarar vården!

  Även kommunalrådet Calle Mähler (s) drömmer om att vinna poänger i den politiska debatten (NN 21/8 1992). Vi frestas också av det ibland. Men ingen har något att vinna i debatten om Sollefteå sjukhus! Det måste vara lockande att kränga över ansvaret på problemen på den nya regeringen, men förklaringen är inte så enkel. Faktum är att beslutet om sparkravet 100 Mkr 1993 samt ytterligare lika mycket 1994 fattades innan regeringens nya indragningar var kända. Sparkraven på landstinget 1993 blev a...