• Motion: Rättvisare patientförsäkring

  Den patientförsäkring som Landstinget Västernorrland har via Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag har bidragit till att stärka patienters ställning och möjligheter att få ersättning vid skador som uppkommit i samband med vård och behandling. En hög andel av anmälda skador, ca 45 %, leder till ersättning.

  Emellertid finns brister i försäkringen och det gäller rättvisa mellan könen. Då LÖF tillämpar Trafikskadenämndens regelverk för ersättning vid invaliditet, har det visat sig att k...

 • Motion om vårdavtal med naprapater och kiropraktorer avslogs

  Nu på fullmäktige den 20 juni behandlades Kristdemokraternas motion om att landstinget ska ordna vårdavtal med legitmerade naprapater och kiropraktorer. Efter att majoriteten röstat ner motionen reserverade sig Kristdemokraterna till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

  Utdrag ur landstingsfullämktiges protokoll 20 oktober 2007 § 87 s. 25-26:

  Motion från Sverker Ågren m.fl. för kristdemokraternas landstingsgrupp om vårdavtal med legitimerade naprapater och kiropraktore...

 • Motion: Vårdavtal med leg naprapater och kiropraktorer inom landstinget

  Sedan okt 1994 kan en naprapat som fullgjort 4 års studier på Naprapathögskolan samt utfört ett års praktiskt handledd tjänstgöring bl. annat inom hälso- och sjukvården, få ut legitimation från Socialstyrelsen. Våren 2006 fanns i Sverige ca 890 legitimerade naprapater.

  För kiropraktorer gäller att efter 5 års högskolestudier och ett års allmäntjänstgöring kan de från 1990 efter ansökan få ut legitimation från Socialstyrelsen. I dagsläget finns ca 380 legitimerade kiropraktorer.

  ...

 • Ersätt kvinnor rättvist i patientförsäkringen

  Landstinget Västernorrland har en omfattande och oftast bra fungerande patientförsäkring via det gemensamma bolaget LÖF. Men det finns brister: Regelverket vid förlust av inre organ leder till orättvis ersättning. Om en manlig patient förlorar en testikel (men har kvar den andra i full funktion) räknas förlusten som lika med fem procent invaliditet. Om däremot en kvinna förlorar en äggstock vid en åtgärd i vården, utgår ingen ersättning alls!

  En sådan skada inom sjukvården inträffar va...

 • Svar på motion om stöd till utveckling av fler entreprenader

  Dett är inte den första motionen som landstingsstyrelsen yttrar sig över när det gäller frågan om alternativa driftsformer inom hälso- och sjukvården. Senast i februari 2005 avslogs en motion från Jacomina Beertema om att alla vårdcentraler, där intresse finns, tillåts drivas i alternativ regi. Motionen avslogs samtidigt som det slogs fast att intresserade vårdcentraler är välkomna med anmälan. Avtal har därefter träffats avseende Fränsta och Timrå vårdcentraler.

  Landstinget har valt p...

 • Interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

  Mot bakgrund av landstingsfullmäktiges beslut att från kommande årsskifte föra in Österåsens hälsohem i den nya primärvårdsenheten, infinner sig ett antal frågor, då hälsohemmet inte i alla avseenden är en traditionell sjukvårdsenhet. Det finns för hälso- och sjukvården en lång rad lagar och förordningar som reglerar verksamheten, i vissa fall mycket detaljerat. HSL är den övergripande lagstiftningen med bland annat en välkänd prioriteringsordning. Dessutom har patienter ett skydd via Patient...

 • Motion: Stöd till utveckling av fler entreprenader för att ge vård på lika villkor i hela länet

  Länets medborgare ska kunna känna trygghet inför framtidens tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Det krävs inte bara ett starkt engagemang hos den politiska ledningen för att motsvara detta utan också visioner om vårdens utveckling. Vi ser allt tydligare att det fortlöpande sker stora förändringar samtidigt som den politiska viljan att påverka inriktningen skiljer partierna från varandra.

  Vid fullmäktigemötet i februari 2005 klargjorde socialdemokraterna att de inte har n...

 • Vitbok kan förbättra psykiatrin

  Vid landstingsmötet den 23 februari krävde jag en utvärdering, en vitbok, om psykiatrin. Det behövs en förutsättningslös och opartisk genomgång av utvecklingen under ett decennium som blev en förlorad tid för psykiatrin. Trots genomslag för nya effektiva antidepressiva läkemedel och friare vårdformer m.m. har länet har drabbats av ökande psykisk ohälsa samt alarmerande höga sjukskrivningstal. Barn- och ungdomspsykiatrin har, oaktat vissa förstärkningar, enorma väntetider. Det saknas motstycke...

 • Svar på interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras:

  Landstinget har hittils betalat läkarens lön vid frånvaro för deltagande i konferenser/utbildningar som anordnas av läkemedelsföretagen. Det nya är att landstinget beslutat att minimum 50 % av kostnader för resa, kost och logi ska betalas av landstinget medan konferensavgiften helt kan bekostas av läkemedelsföretagen.

  Anslag f...

 • Interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras

  Det finns edan 1 januari en ny överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen. Den mest betydelsefulla förändringen är att företagen inte längre får stå för lika stor del av kostnaderna för kompetensutveckling av läkare via utbildningar och konferenser. Tidigare har landstinget ofta betalat läkarens lön, medan läkemedelsföretagen har stått för resa, kost och logi. Men de nya bestämmelserna innebär att företagen inte får finansiera mer än 50 procent av kostnaderna....